Tháng Ba 31, 2023

Xin chào các đồng chí. Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng: tới giờ phút cuối cùng tôi vẫn một lòng tin tưởng ở thắng lợi vẻ vang của cách mạng”. Câu nói này của ai? Đáp: Lê Hồng Phong

Xin chào các đồng chí. Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng: tới giờ phút cuối cùng tôi vẫn một lòng tin tưởng ở thắng lợi vẻ vang của cách mạng”. Câu nói này của ai?

Đáp: Lê Hồng Phong