Tháng Ba 24, 2023

Đông Dương Cộng sản Đảng do đại biểu các tổ chức cộng sản ở Bắc Kỳ tuyên bố thành lập tại đâu? 312 phố Khâm Thiên, Hà Nội 5D phố Hàm Long, Hà Nội Hương Cảng, Trung Quốc Ma Cao, Hồng Công

Đông Dương Cộng sản Đảng do đại biểu các tổ chức cộng sản ở Bắc Kỳ tuyên bố thành lập tại đâu?

  • 312 phố Khâm Thiên, Hà Nội
  • 5D phố Hàm Long, Hà Nội
  • Hương Cảng, Trung Quốc
  • Ma Cao, Hồng Công