Tháng Ba 31, 2023

Đại hội huyện Đoàn triệu tập 180 đại biểu, đến giờ khai mạc chỉ có 115 đồng chí có mặt. Trong trường hợp này có tiến hành khai mạc được không? Đáp: Mục 1 điều 9, chương II Điều lệ Đoàn quy định: Đại hội chỉ có giá trị khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số đại biểu được triệu tập thay mặt cho ít nhất 2/3 số đơn vị trực thuộc tham dự. Vì vậy trong trường hợp này đại hội huyện đoàn chưa thể khai mạc được vì 115 đồng chí có mặt chưa đảm bảo đúng tỉ lệ tối thiểu 2/3 so với 180 đại biểu được triệu tập. Trong trường hợp nếu có 120 đại biểu ( thỏa mãn một điều kiện) đến dự nhưng chưa đại diện cho tối thiểu 2/3 cơ sở có đại biểu triệu tập thì đại hội cũng không thể tiến hành được. BCH Đoàn đương nhiệm sẽ có quyết định triệu tập lại đại hội vào thời điểm thích hợp.

Đại hội huyện Đoàn triệu tập 180 đại biểu, đến giờ khai mạc chỉ có 115 đồng chí có mặt. Trong trường hợp này có tiến hành khai mạc được không?

Đáp: Mục 1 điều 9, chương II Điều lệ Đoàn quy định: Đại hội chỉ có giá trị khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số đại biểu được triệu tập thay mặt cho ít nhất 2/3 số đơn vị trực thuộc tham dự. Vì vậy trong trường hợp này đại hội huyện đoàn chưa thể khai mạc được vì 115 đồng chí có mặt chưa đảm bảo đúng tỉ lệ tối thiểu 2/3 so với 180 đại biểu được triệu tập. Trong trường hợp nếu có 120 đại biểu ( thỏa mãn một điều kiện) đến dự nhưng chưa đại diện cho tối thiểu 2/3 cơ sở có đại biểu triệu tập thì đại hội cũng không thể tiến hành được. BCH Đoàn đương nhiệm sẽ có quyết định triệu tập lại đại hội vào thời điểm thích hợp.