Tháng Sáu 8, 2023

a) Tính: \(\sqrt {{{\left( {2 – \sqrt 5 } \right)}^2}} – \sqrt {\frac{8}{{7 – 3\sqrt 5 }}} \) b) Rút gọn: \(A = \frac{x}{{\sqrt x – 1}} – \frac{{2x – \sqrt x }}{{x – \sqrt x }}\) (với \(x > 0{;^{}}x \ne 1\)) A 3 B 4 C -5 D 7

a) Tính: \(\sqrt {{{\left( {2 – \sqrt 5 } \right)}^2}} – \sqrt {\frac{8}{{7 – 3\sqrt 5 }}} \)

b) Rút gọn: \(A = \frac{x}{{\sqrt x – 1}} – \frac{{2x – \sqrt x }}{{x – \sqrt x }}\) (với \(x > 0{;^{}}x \ne 1\))

A 3

B 4

C -5

D 7

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}

\sqrt {{{\left( {2 – \sqrt 5 } \right)}^2}} – \sqrt {\frac{8}{{7 – 3\sqrt 5 }}} \\

= \left| {2 – \sqrt 5 } \right| – \sqrt {\frac{{16}}{{14 – 6\sqrt 5 }}} \\

= \left| {2 – \sqrt 5 } \right| – \frac{{\sqrt {16} }}{{\sqrt {14 – 6\sqrt 5 } }}\\

= – \left( {2 – \sqrt 5 } \right) – \frac{4}{{\sqrt {{3^2} – 2.3.\sqrt 5 + {{\sqrt 5 }^2}} }}\left( {Do{\rm{ }}2 – \sqrt 5 < 0} \right)\\

= – 2 + \sqrt 5 – \frac{4}{{\sqrt {{{\left( {3 – \sqrt 5 } \right)}^2}} }}\\

= – 2 + \sqrt 5 – \frac{4}{{3 – \sqrt 5 }}\\

= – 2 + \sqrt 5 – \frac{{4.\left( {3 + \sqrt 5 } \right)}}{{\left( {3 – \sqrt 5 } \right)\left( {3 + \sqrt 5 } \right)}}\\

= – 2 + \sqrt 5 – \frac{{4.\left( {3 + \sqrt 5 } \right)}}{4}\\

= – 2 + \sqrt 5 – 3 – \sqrt 5 = – 5

\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}

A = \frac{x}{{\sqrt x – 1}} – \frac{{2x – \sqrt x }}{{x – \sqrt x }}\\

= \frac{x}{{\sqrt x – 1}} – \frac{{\sqrt x \left( {2\sqrt x – 1} \right)}}{{\sqrt x \left( {\sqrt x – 1} \right)}}\\

= \frac{x}{{\sqrt x – 1}} – \frac{{2\sqrt x – 1}}{{\sqrt x – 1}}\\

= \frac{{x – 2\sqrt x + 1}}{{\sqrt x – 1}}\\

= \frac{{{{\left( {\sqrt x – 1} \right)}^2}}}{{\sqrt x – 1}} = \sqrt x – 1

\end{array}\)