Tháng Sáu 8, 2023

\(A = 3\sqrt {\frac{1}{3}} + \frac{1}{2}\sqrt {48} + \sqrt {75} \) A \(A = 5\sqrt 3 \) B \(A = 6\sqrt 3 \) C \(A = 7\sqrt 3 \) D \(A = 8\sqrt 3 \)

\(A = 3\sqrt {\frac{1}{3}} + \frac{1}{2}\sqrt {48} + \sqrt {75} \)

A \(A = 5\sqrt 3 \)

B \(A = 6\sqrt 3 \)

C \(A = 7\sqrt 3 \)

D \(A = 8\sqrt 3 \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Đưa thừa số ra ngoài dấu căn \(\sqrt {{A^2}B} = \left| A \right|\sqrt B \).

Lời giải chi tiết:

+) Ta có :

\(A = 3\sqrt {\frac{1}{3}} + \frac{1}{2}\sqrt {48} + \sqrt {75} \)\( = 3.\frac{{\sqrt 3 }}{3} + \frac{1}{2}.4\sqrt 3 + 5\sqrt 3 \) \( = \sqrt 3 + 2\sqrt 3 + 5\sqrt 3 = 8\sqrt 3 \)

Chọn D.