Tháng Tư 15, 2024

\(A = 3\sqrt {32} – 6\sqrt 2 – \sqrt {50} \) A \(A = \sqrt 5 \) B \(A = \sqrt 3 \) C \(A = \sqrt 7 \) D \(A = \sqrt 2 \)

\(A = 3\sqrt {32} – 6\sqrt 2 – \sqrt {50} \)

A \(A = \sqrt 5 \)

B \(A = \sqrt 3 \)

C \(A = \sqrt 7 \)

D \(A = \sqrt 2 \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: \(\sqrt {{a^2}b} = a\sqrt b \left( {a,b \ge 0} \right)\)

Lời giải chi tiết:

)\(A = 3\sqrt {32} – 6\sqrt 2 – \sqrt {50} \)

\(A = 3\sqrt {32} – 6\sqrt 2 – \sqrt {50} = 3.\sqrt {{4^2}.2} – 6\sqrt 2 – \sqrt {{5^2}.2} = 3.4\sqrt 2 – 6\sqrt 2 – 5\sqrt 2 = \sqrt 2 \)

Vậy \(A = \sqrt 2 \)

Chọn D