Tháng Năm 28, 2023

\(4\sqrt {12} – 15\sqrt {\frac{1}{3}} – \frac{{9 – \sqrt 3 }}{{\sqrt 3 }}\) A \(1\) B \(2\) C \(3\) D \(4\)

\(4\sqrt {12} – 15\sqrt {\frac{1}{3}} – \frac{{9 – \sqrt 3 }}{{\sqrt 3 }}\)

A \(1\)

B \(2\)

C \(3\)

D \(4\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: \(\left\{ \begin{array}{l}\sqrt {a.b} = \sqrt a .\sqrt b \\a.b = a.\sqrt b .\sqrt b \\\sqrt {{a^2}b} = \left| a \right|\sqrt b \end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}a)\;4\sqrt {12} – 15\sqrt {\frac{1}{3}} – \frac{{9 – \sqrt 3 }}{{\sqrt 3 }} = 4\sqrt {{2^2}.3} – \frac{{15}}{{\sqrt 3 }} – \frac{{\sqrt 3 \left( {3\sqrt 3 – 1} \right)}}{{\sqrt 3 }}\\ = 8\sqrt 3 – 5\sqrt 3 – 3\sqrt 3 + 1 = 1.\end{array}\)

Vậy \(4\sqrt {12} – 15\sqrt {\frac{1}{3}} – \frac{{9 – \sqrt 3 }}{{\sqrt 3 }} = 1\).