Tháng Tư 19, 2024

\(3\sqrt {18} – \sqrt {32} + 4\sqrt 2 + \sqrt {162} \) A \(9\sqrt 2\) B \(18\sqrt 2\) C \(18\) D \(9\)

\(3\sqrt {18} – \sqrt {32} + 4\sqrt 2 + \sqrt {162} \)

A \(9\sqrt 2\)

B \(18\sqrt 2\)

C \(18\)

D \(9\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\,\,\,3\sqrt {18} – \sqrt {32} + 4\sqrt 2 + \sqrt {162} \\ = 3\sqrt {{3^2}.2} – \sqrt {{4^2}.2} + 4\sqrt 2 + \sqrt {{9^2}.2} \\ = 9\sqrt 2 – 4\sqrt 2 + 4\sqrt 2 + 9\sqrt 2 \\ = 18\sqrt 2 .\end{array}\)