Tháng Sáu 8, 2023

\(2\sqrt {48} + \frac{1}{3}\sqrt {108} – 5\sqrt 3 – 3\sqrt {27} \). A \( – 4\sqrt 3 \) B \(4\sqrt 3 \) C \(5\sqrt 3 \) D \( – 5\sqrt 3 \)

\(2\sqrt {48} + \frac{1}{3}\sqrt {108} – 5\sqrt 3 – 3\sqrt {27} \).

A \( – 4\sqrt 3 \)

B \(4\sqrt 3 \)

C \(5\sqrt 3 \)

D \( – 5\sqrt 3 \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(\sqrt {{a^2}b} = a\sqrt b \left( {a,b \ge 0} \right)\).

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}2\sqrt {48} + \frac{1}{3}\sqrt {108} – 5\sqrt 3 – 3\sqrt {27} \\ = 2.\sqrt {{4^2}.3} + \frac{1}{3}\sqrt {{6^2}.3} – 5\sqrt 3 – 3.\sqrt {{3^2}.3} \\ = 8\sqrt 3 + 2\sqrt 3 – 5\sqrt 3 – 9\sqrt 3 = – 4\sqrt 3 \end{array}\)

Vậy \(2\sqrt {48} + \frac{1}{3}\sqrt {108} – 5\sqrt 3 – 3\sqrt {27} = – 4\sqrt 3 \).

Chọn A.