Tháng Mười Một 28, 2021

Ý nào sau đây không thuộc nội dung dân chủ của các thị quốc cổ đại?

Ý nào sau đây không thuộc nội dung dân chủ của các thị quốc cổ đại?

A. Người ta không chấp nhận có vua chuyên chế

B. Mọi công dân nam từ 21 tuổi trở lên đều tham gia Đại hội công dân

C. Đại hội công dân bầu ra các cơ quan nhà nước quyết định mọi công việc

D. Hội đồng 500 có vai trò như quốc hội, bầu ra 10 viên chức điều hành như chính phủ

Hướng dẫn

Nội dung dân chủ của các thị quốc cổ đại bao gồm:

– Quyền lực không nằm trong tay quí tộc mà nằm trong tay Đại hội công dân, Hội đồng 500 mọi công dân đều được phát biểu và biểu quyết những công việc lớn của quốc gia. Thị quốc không chấp nhận có một vị vua chuyên chế như ở các quốc gia cổ đại phương Đông.

Trong quy định thì nam giới trên 30 tuổi mới được tham gia Đại hội công dân.

Đáp án B: Mọi công dân nam từ 21 tuổi trở lên đều được tham gia Đại hội công dân không thuộc nội dung dân chủ của các thị quốc cổ đại.

Đáp án cần chọn là: B