Tháng Mười Một 28, 2021

Ý nào không phải là đặc điểm của nô lệ trong xã hội cổ đại phương Tây?

Ý nào không phải là đặc điểm của nô lệ trong xã hội cổ đại phương Tây?

A. Giữ vai trò trọng yếu trong sản xuất

B. Phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau của đời sống

C. Hoàn toàn lệ thuộc vào người chủ mua mình

D. Chỉ có một quyền duy nhất – quyền được coi là con người

Hướng dẫn

Trong xã hội cổ đại nô lệ phương Tây, nô lệ có vai trò:

– Giữ vai trò trọng yếu trong sản xuất, là lực lượng sản xuất chính trong xã hội. Sự giàu có của Hi Lạp dựa trên nền kinh tế công thương nghiệp, sử dụng nô lệ làm các việc trồng, hái nho, khai mỏ, chèo thuyền và khuân vác, …

– Chứng hơn 3000 nô lệ lao động[u], phục dịch không có quyền gì cả,[/u] là tài sản riêng của mỗi chủ nô, nô lệ bị bóc lột và khinh rẻ.

→ Nô lệ chỉ có một quyền duy nhất – quyền được coi là con người không phải là dặc điểm của nô lệ trong xã hội cổ đại phương Tây.

Đáp án cần chọn là: D