Tháng Mười Một 28, 2021

Ý nào sau đây không phản ánh điểm giống nhau về kinh tế của chế độ phong kiến phương Đông với chế độ phong kiến phương Tây?

Ý nào sau đây không phản ánh điểm giống nhau về kinh tế của chế độ phong kiến phương Đông với chế độ phong kiến phương Tây?

A. Kinh tế nông nghiệp là chính,

B. Tư liệu sản xuất chính là ruộng đất.

C. Đặc điểm cơ bản là tự cung tự cấp.

D. Nông nghiệp đóng kín trong công xã nông thôn.

Hướng dẫn

Những điểm chung của chế độ phong kiến phương Đông với chế độ phong kiến phương Tây bao gồm:

– Kinh tế nông nghiệp là chính, bên cạnh là kinh tế thủ công nghiệp và buôn bán nhỏ. – Tư liệu sản xuất chính là ruộng đất. – Đặc điểm cơ bản là tự cung tự cấp.

Đáp án D: là đặc điểm của chế độ phong kiến phương Đông, ở phương Tây có cơ sở kinh tế là nông nghiệp đóng kín trong lãnh địa.

Đáp án cần chọn là: D