Tháng Mười Một 28, 2021

Sự khác nhau giữa kinh tế lãnh địa và kinh tế thành thị thời trung đại phương Tây là

Sự khác nhau giữa kinh tế lãnh địa và kinh tế thành thị thời trung đại phương Tây là

A. Nền kinh tế đóng kín, tự cung tự cấp.

B. Trao đổi buôn bán hàng hóa tự do.

C. Kinh tế thủ công nghiệp là chủ đạo.

D. Gắn liền với các phường hội.

Hướng dẫn

Sự khác nhau giữa nền kinh tế trong các thành thị với kinh tế lãnh địa là:

– Trong lãnh địa, nông nô tự sản xuất ra mọi vật dụng và tiêu dùng, những thứ do mình làm ra, đó là nền kinh tế đóng kín, tự cung tự cấp, chủ yếu là nông nghiệp. – Ờ các thành thị, hàng hoá được trao đổi buôn bán tự do, kinh tế chủ yếu là thủ công nghiệp và thương nghiệp.

Đáp án cần chọn là: A