Tháng Mười Một 28, 2021

Ý nào không mô tả đúng tính cộng đồng của thị tộc thời nguyên thủy?

Ý nào không mô tả đúng tính cộng đồng của thị tộc thời nguyên thủy?

A. Hợp tác lao động, ăn chung, làm chung.

B. Mọi của cải đều là của chung.

C. Công bằng, bình đẳng.

D. Sinh sống theo bầy đàn.

Hướng dẫn

Đáp án: D