Tháng Tư 15, 2024

Xem hình và đọc các điểm nằm giữa hai điểm còn lại

Xem hình và đọc các điểm nằm giữa hai điểm còn lại

Hướng dẫn

+ Điểm I nằm giữa hai điểm A, M

+ Điểm I nằm giữa hai điểm B, N

+ Điểm N nằm giữa hai điểm A, C

+ Điểm M nằm giữa hai điểm B và C