Tháng Mười Một 27, 2021

Xã hội phong kiến phương Đông phổ biến quan hệ bóc lột giữa hai giai cấp nào?

Xã hội phong kiến phương Đông phổ biến quan hệ bóc lột giữa hai giai cấp nào?

A. chủ nô và nô lệ.

B. địa chủ và nông dân lĩnh canh.

C. địa chủ và nô tì.

D. địa chủ và công nhân.

Hướng dẫn

Xã hội phong kiến phương Đông được hình thành tương ứng với sự hình thành hai giai cấp địa chủ và nông dân lĩnh canh với quan hệ bóc lột chủ yếu là bóc lột địa tô.

Đáp án cần chọn là: B