Tháng Mười Một 28, 2021

Các nước phương Đông chuyển sang chế độ phong kiến trong khoảng thời gian nào?

Các nước phương Đông chuyển sang chế độ phong kiến trong khoảng thời gian nào?

A. những thế kỉ cuối TCN.

B. những thế kỉ đầu CN.

C. thế kỉ X đến XV.

D. thế kỉ XVII đến XIX.

Hướng dẫn

Các nước phương Đông chuyển sang chế độ phong kiến tương đối sớm từ khoảng những thế kỉ cuối trước Công nguyên.

Đáp án cần chọn là: A