Tháng Mười Một 28, 2021

Vương triều Hồi giáo Đê-li buộc người dân không theo đạo Hồi phải nộp thuế nào sau đây?

Vương triều Hồi giáo Đê-li buộc người dân không theo đạo Hồi phải nộp thuế nào sau đây?

A. Thuế ngoại đạo

B. Thuế đất

C. Thuế đinh

D. Thuế thủy lợi

Hướng dẫn

Dưới vương triều Hồi giáo Đê-li, ngoài thuế ruộng đất, những người không theo đạo Hồi phải nộp thêm một khoản, gọi là “thuế ngoại đạo” – jaziah.

Đáp án cần chọn là: A