Tháng Mười Một 28, 2021

Sự phân biệt sắc tộc và tôn giáo của các ông vua thuộc vương triều Hồi giáo Đê – li đã dẫn đến hậu quả gì nghiêm trọng?

Sự phân biệt sắc tộc và tôn giáo của các ông vua thuộc vương triều Hồi giáo Đê – li đã dẫn đến hậu quả gì nghiêm trọng?

A. Sự tranh chấp giữa các phe phái trong triều đình

B. Yếu tố văn hóa mới được du nhập vào Ấn Độ

C. Sự bất bình trong nhân dân tăng lên.

D. Nội chiến diễn ra liên miên gây nhiều tổn thất.

Hướng dẫn

Mặc dù các ông vua thuộc vương triều Hồi giáo Đê-li đã cố gắng thực thi nhiều chính sách mềm mỏng để giữ yên đất nước nhưng sự phân biệt sắc tộc và tôn giáo đã không thể làm tan đi những bất bình trong nhân dân mà càng làm cho sự bất bình này tăng lên → Đưa đến sự không ổn định về xã hội.

Đáp án cần chọn là: C