Tháng Mười 26, 2021

Với khẩu phần đầy đủ chất dinh dưỡng thì sau khi tiêu hoá ở dạ dày, thành phần nào dưới đây vẫn cần được tiêu hoá tiếp tại ruột non ?

Với khẩu phần đầy đủ chất dinh dưỡng thì sau khi tiêu hoá ở dạ dày, thành phần nào dưới đây
vẫn cần được tiêu hoá tiếp tại ruột non ?
A. Prôtêin
B. Lipit
C. Gluxit
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Prôtêin, lipit và gluxit vẫn cần được tiêu hoá tiếp tại ruột non.
Đáp án cần chọn là: D