Tháng Mười 17, 2021

Vỏ tuyến trên thận được phân chia làm mấy lớp?

Vỏ tuyến trên thận được phân chia làm mấy lớp?
A. 2 lớp
B. 3 lớp
C. 4 lớp
D. 5 lớp

Hướng dẫn

Vỏ tuyến trên thận được phân chia làm 3 lớp.
Đáp án cần chọn là: B