Tháng Mười 17, 2021

Lớp nào của vỏ tuyến trên thận tiết ra hoocmôn điều hoà đường huyết ?

Lớp nào của vỏ tuyến trên thận tiết ra hoocmôn điều hoà đường huyết ?
A. Lớp lưới
B. Lớp cầu
C. Lớp sợi
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Lớp giữa (lớp sợi): tiết hoocmôn điều hòa lượng đường huyết (tạo glucose từ protein và lipit).
Đáp án cần chọn là: C