Tháng Mười 22, 2021

Bệnh tiểu đường có liên quan đến sự thiếu hụt hoặc rối loạn hoạt tính của hoocmôn nào dưới đây ?

Bệnh tiểu đường có liên quan đến sự thiếu hụt hoặc rối loạn hoạt tính của hoocmôn nào dưới
đây ?
A. GH
B. Glucagôn
C. Insulin
D. Ađrênalin

Hướng dẫn

Bệnh tiểu đường có liên quan đến sự thiếu hụt hoặc rối loạn hoạt tính của insulin.
Đáp án cần chọn là: C