Tháng Bảy 2, 2022

Video bài giảng từ loại

01-MẠO TỪ (ARTICLE) và ONE, A LITTLE\/ A FEW, THIS, THAT ) -P1 ⇒ Xem video

02-MẠO TỪ (ARTICLE) và ONE, A LITTLE\/ A FEW, THIS, THAT ) -P2 ⇒ Xem video

03-MẠO TỪ (ARTICLE) và ONE, A LITTLE\/ A FEW, THIS, THAT ) -P3 ⇒ Xem video

04-CHỮA BÀI TẬP VỀ MẠO TỪ ⇒ Xem video

05-Ôn tập về mạo từ ⇒ Xem video

06-Luyện tập nâng cao về mạo từ ⇒ Xem video

07-DANH TỪ (NOUNS) -P1 ⇒ Xem video

08-DANH TỪ (NOUNS) -P2 ⇒ Xem video

09-DANH TỪ (NOUNS) -P3 ⇒ Xem video

10-DANH TỪ (NOUNS) -P4 ⇒ Xem video

11-DANH TỪ (NOUNS) -P5 ⇒ Xem video

12-DANH TỪ (NOUNS) – Sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ – P 6 ⇒ Xem video

13-Chữa bài tập sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ ⇒ Xem video

14-TÍNH TỪ (ADJECTIVES) – P 1 ⇒ Xem video

15-TÍNH TỪ (ADJECTIVES) – P 2, P 3 ⇒ Xem video

16-TÍNH TỪ (ADJECTIVES) – P 4 ⇒ Xem video

17-TÍNH TỪ (ADJECTIVES) – P5 ⇒ Xem video

18-Thi online – Mạo từ – Đề 1 ⇒ Xem video

19-Thi online – Mạo từ – Đề 2 ⇒ Xem video

20-Thi online – Mạo từ – Đề 3 ⇒ Xem video

21-TRẠNG TỪ (ADVERBS) – P 1 ⇒ Xem video

22-TRẠNG TỪ (ADVERBS) – P 2 ⇒ Xem video

23-TRẠNG TỪ (ADVERBS) – P3 ⇒ Xem video

24-TRẠNG TỪ (ADVERBS) – P 4 ⇒ Xem video

24-TRẠNG TỪ (ADVERBS) – P 4 ⇒ Xem video

25-ĐẠI TỪ (PRONOUNS) – P 1 ⇒ Xem video

26-ĐẠI TỪ (PRONOUNS) – P 2 ⇒ Xem video

27-ĐẠI TỪ (PRONOUNS) – P 3 ⇒ Xem video

28-ĐẠI TỪ (PRONOUNS) – P 4 ⇒ Xem video

29-ĐẠI TỪ (PRONOUNS) – P 5 ⇒ Xem video

30-Thi online – Mạo từ – Đề 4 ⇒ Xem video

31-Thi online – Danh từ ⇒ Xem video

32-Thi online – Tính từ ⇒ Xem video

33-Thi online – Trạng Từ ⇒ Xem video

34-Thi online – Đại Từ ⇒ Xem video

35-PRACTICE TEST 8 ⇒ Xem video

36-LIÊN TỪ (CONJUNCTIONS) & CÁC DẠNG MỆNH ĐỀ – P 1 ⇒ Xem video

37-LIÊN TỪ (CONJUNCTIONS) & CÁC DẠNG MỆNH ĐỀ – P 2 ⇒ Xem video

38-LIÊN TỪ (CONJUNCTIONS) & CÁC DẠNG MỆNH ĐỀ – P 3 ⇒ Xem video

39-LIÊN TỪ (CONJUNCTIONS) & CÁC DẠNG MỆNH ĐỀ – P 4 ⇒ Xem video