Tháng Bảy 2, 2022

Vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định như thế nào trong Hiến pháp năm 2013?

Vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định như thế nào trong Hiến pháp năm 2013?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội.

B. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.

C. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

D. Cả a, b và c.

Chọn đáp án là D