Tháng Ba 31, 2023

Vẽ hình theo cách diễn đạt sau: • Vẽ hai tia phân biệt Ox và Oy chung gốc nhưng không đối nhau, không trùng nhau. • Vẽ đường thẳng aa’ cắt hai tia Ox; Oy theo thứ tự tại A và B (khác O) • Vẽ điểm C nằm giữa hai điểm A; B, sau đó vẽ tia Oz đi qua C Có bao nhiêu tia phân biệt trên hình vẽ thu được:

Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:

• Vẽ hai tia phân biệt Ox và Oy chung gốc nhưng không đối nhau, không trùng nhau.

• Vẽ đường thẳng aa’ cắt hai tia Ox; Oy theo thứ tự tại A và B (khác O)

• Vẽ điểm C nằm giữa hai điểm A; B, sau đó vẽ tia Oz đi qua C

Có bao nhiêu tia phân biệt trên hình vẽ thu được:

A. 6

B. 12

C. 9

D. 15

Hướng dẫn

Các tia phân biệt trong hình là: Ox, Oy, Oz, Aa, Aa’, Ca, Ca’, Ba, Ba’, Ax, By, Cz

Có tất cả 12 tia phân biệt.

Chọn đáp án B.