Tháng Ba 21, 2023

Vẽ đường thẳng mn. Lấy điểm O trên đường thẳng mn, trên tia Om lấy điểm A, trên tia On lấy điểm B. Một cặp tia đối nhau gốc O là:

Vẽ đường thẳng mn. Lấy điểm O trên đường thẳng mn, trên tia Om lấy điểm A, trên tia On lấy điểm B.

Một cặp tia đối nhau gốc O là:

A. OB, AO

B. mO, nO

C. OA, Om

D. OA, On

Hướng dẫn

Các cặp tia đối nhau gốc O là: OA, OB (hoặc OA, On hoặc OB, Om hoặc Om, On)

Chọn đáp án D.