Tháng Tư 2, 2023

Cho hình vẽ sau: Kể tên các tia trùng nhau trên hình vẽ:

Cho hình vẽ sau:

Kể tên các tia trùng nhau trên hình vẽ:

A. Tia UV và tia Ut; tia VU và tia Vs

B. Tia Us và tia Vs; tia VU và tia Vs

C. Tia Ut và tia Vt; tia VU và tia Vs

D. Tia UV và tia Ut; tia VU và tia Us

Hướng dẫn

Các cặp tia trùng nhau trong hình vẽ là: Tia UV và tia Ut; tia VU và tia Vs

Chọn đáp án A.