Tháng Tư 19, 2024

Cho 10 điểm phân biệt trong đó không có ba điểm thẳng hàng, cứ qua hai điểm ta vẽ một đoạn thẳng. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?

Cho 10 điểm phân biệt trong đó không có ba điểm thẳng hàng, cứ qua hai điểm ta vẽ một đoạn thẳng. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?

A. 10

B. 90

C. 40

D. 45

Hướng dẫn

Gọi 10 điểm phân biệt đó là A$_{1}$,A$_{2}$,…,A$_{10}$

Với A$_{1}$ và 9 điểm còn lại ta kẻ được 9 đoạn thẳng

Với A$_{2}$ và 9 điểm còn lại ta kẻ được 9 đoạn thẳng

Với A$_{10}$ và 9 điểm còn lại ta kẻ được 9 đoạn thẳng

Vậy có tất cả 10.9 đoạn thẳng

Chọn đáp án D.