Tháng Một 21, 2022

Vai trò quan trọng nhất của thành thị đối với sự phát triển của các nước Tây Âu thời trung đại là

Vai trò quan trọng nhất của thành thị đối với sự phát triển của các nước Tây Âu thời trung đại là

A. Góp phần phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của các lãnh địa

B. Thúc đẩy nền kinh tế công thương nghiệp phát triển

C. Mang không khí tự do, dân chủ, mở mang tri thức cho mọi người

D. Góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, thống nhất quốc gia dân tộc

Hướng dẫn

Đáp án: D