Tháng Mười Một 27, 2021

Để bảo vệ lợi ích của mình, thương nhân đã lập ra

Để bảo vệ lợi ích của mình, thương nhân đã lập ra

A. Các hội buôn

B. Các hội chợ

C. Các thương hội

D. Tổ chức tín dụng – tiền thân của các ngân hàng

Hướng dẫn

Đáp án: C