Tháng Mười Một 28, 2021

Vương triều Mô-gôn so với Vương triều Hồi giáo Đê-li có điểm gì khác nhau về chính sách phát triển tôn giáo nói chung?

Vương triều Mô-gôn so với Vương triều Hồi giáo Đê-li có điểm gì khác nhau về chính sách phát triển tôn giáo nói chung?

A. Thực hiện chính sách hòa đồng tôn giáo.

B. Thực hiện chính sách kì thị tôn giáo.

C. Thực hiện chinh sách đa tôn giáo, đa tín ngưỡng.

D. Thực hiện chính sách tàn sát người theo Hồi giáo.

Hướng dẫn

– Vương triều Mô – gôn: thực hiện chính sách hòa đồng tôn giáo, chính sách này đặc biệt thể hiện thông qua những chính sách tích cực của vua A-cơ-ba:

+ Thành phần tham gia chính quyền: người gốc Ấn Độ Hồi giáo và gốc Ấn Độ Ấn giáo có tỉ lệ gần như bằng nhau.

+ Hạn chế sự phân biệt sắc tộc, tôn giáo.

– Vương triều Hồi giáo Đê-li: thực hiện chính sách kì thị tôn giáo thông qua chính sách:

+ Truyền bá, áp đặt Hồi giáo vào những cư dân theo Phật giáo và Hinđu giáo.

+ Những người không theo đạo Hồi phải nộp thêm “thuế ngoại đạo”.

Đáp án cần chọn là: A