Tháng Mười Một 28, 2021

Hãy nối nội dung hai cột trong bảng sau cho phù hợp về lịch sử Ấn Độ thời phong kiến 1. Thời kì Ấn Độ bị chia thành hai miền, sáu nước ) Diễn ra sự giao lưu văn hóa Đôgn – Tây, hình thành nền văn hóa đa dạng ở Ấn Độ 2. Thời kì vương triều Hồi giáo Đêli b) Vương triều Hồi giáo cai trị Ấn Độ theo hướng “ Ấn Độ hóa” 3. Thời kì vương triều Môgôn c) Chế độ phong kiến Ấn Độ phát triển thính vượng 4. Giai đoạn trị vì của vua Acơba d) Văn hóa truyền thống phát triển rộng trên toand lãnh thổ và có ảnh hưởng ra bên ngoài

Hãy nối nội dung hai cột trong bảng sau cho phù hợp về lịch sử Ấn Độ thời phong kiến

1. Thời kì Ấn Độ bị chia thành hai miền, sáu nước

) Diễn ra sự giao lưu văn hóa Đôgn – Tây, hình thành nền văn hóa đa dạng ở Ấn Độ

2. Thời kì vương triều Hồi giáo Đêli

b) Vương triều Hồi giáo cai trị Ấn Độ theo hướng “ Ấn Độ hóa”

3. Thời kì vương triều Môgôn

c) Chế độ phong kiến Ấn Độ phát triển thính vượng

4. Giai đoạn trị vì của vua Acơba

d) Văn hóa truyền thống phát triển rộng trên toand lãnh thổ và có ảnh hưởng ra bên ngoài

A. 1 – b; 2 – a; 3 – d; 4 – c.

B. 1 – c; 2 – d; 3 – a; 4 – b.

C. 1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – d.

D. 1 – d; 2 – a; 3 – b; 4 – c.

Hướng dẫn

Nội dung lịch sử Ấn Độ thời phong kiến được ghép nối như sau:

Đáp án cần chọn là: D