Tháng Bảy 4, 2022

Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở được kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với những đối tượng nào sau đây?

Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở được kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với những đối tượng nào sau đây?

A. Bí thư đảng ủy cơ sở.

B. Phó bí thư đảng ủy cơ sở.

C. Cấp ủy viên cùng cấp (trừ cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý).

D. Tất cả những đối tượng trên.

Chọn đáp án là C