Tháng Bảy 2, 2022

Đảng viên thực hiện quyền tố cáo thì trường hợp nào sau đây không bị coi là tố cáo bịa đặt, vu khống khi cơ quan có thầm quyền kết luận?

Đảng viên thực hiện quyền tố cáo thì trường hợp nào sau đây không bị coi là tố cáo bịa đặt, vu khống khi cơ quan có thầm quyền kết luận?

A. Tố cáo sự việc mà mình biết là không có.

B. Tố cáo sự việc mà mình tự bịa chuyện.

C. Tố cáo có nội dung đúng, nội dung sai.

D. Tố cáo nội dung hoàn toàn sai.

Chọn đáp án là C