Tháng Tư 15, 2024

Tuần báo Thanh niên – cơ quan Trung ương của Việt nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội do Hồ Chủ tịch sáng lập đã ra số đầu tiên vào ngày? 03/02/1930 09/01/1930 01/6/1925 21/6/1925

Tuần báo Thanh niên – cơ quan Trung ương của Việt nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội do Hồ Chủ tịch sáng lập đã ra số đầu tiên vào ngày?

  • 03/02/1930
  • 09/01/1930
  • 01/6/1925
  • 21/6/1925