Tháng Mười Một 28, 2021

Từ thế kỉ XI, ở Tây âu đã xuất hiện

Từ thế kỉ XI, ở Tây âu đã xuất hiện

A. Những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa

B. Những công trường thủ công

C. Những đô thị luôn làm nghề buôn bán

D. Những lãnh địa lớn trên cơ sở hợp nhất nhiều lãnh thổ nhỏ

Hướng dẫn

Đáp án: A