Tháng Tư 2, 2023

Từ nào sau đây cùng nghĩa với từ “hưng phế” trong câu “Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ” (Bình ngô đại cáo): Hưng vong Hưng thịnh Hưng khởi Hưng phấn

Từ nào sau đây cùng nghĩa với từ “hưng phế” trong câu “Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ” (Bình ngô đại cáo):

  • Hưng vong
  • Hưng thịnh
  • Hưng khởi
  • Hưng phấn