Tháng Mười 26, 2021

Trong thành phần hoá học của tế bào, các hợp chất nào là cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống ?

Trong thành phần hoá học của tế bào, các hợp chất nào là cơ sở vật chất chủ yếu
của sự sống ?
A. Gluxit
B. Lipit
C. Prôtêin và axit nuclêic
D. Nước và muối khoáng

Hướng dẫn

Prôtêin và axit nuclêic là cơ sờ vât chất chủ yếu của sự sống.
Đáp án cần chọn là: C