Tháng Mười 23, 2021

Chức năng của chất tế bào là :

Chức năng của chất tế bào là :
A. Thực hiện các hoạt động sống của tế bào
B. Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất
C. Tổng hợp và vận chuyển các chất
D. Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào

Hướng dẫn

Chức năng của chất tế bào thực hiện các hoạt động sống của tế bào.
Đáp án cần chọn là: A