Tháng Mười 17, 2021

……….là nơi thực hiện các hoạt động sống của tế bào.

……….là nơi thực hiện các hoạt động sống của tế bào.
A. Màng sinh chất.
B. Chất tế bào.
C. Nhân tế bào.
D. Câu A và C đúng.

Hướng dẫn

Chất tế bào là nơi thực hiện các hoạt động sống của tế bào.
Đáp án cần chọn là: B