Tháng Mười 22, 2021

Chức năng của màng sinh chất là

Chức năng của màng sinh chất là
A. Tiếp nhận thông tin từ bên ngoài vào tế bào
B. Trao đổi chất với môi trường xung quanh
C. Ngăn không có các chất trong tế bào đi ra
D. Giữ tế bào không bị mất nước

Hướng dẫn

Chức năng của màng sinh chất là trao đổi chất với môi trường xung quanh.
Đáp án cần chọn là: B