Tháng Mười 19, 2021

Bộ phận có vai trò giúp tế bào thực hiện trao đổi chất với môi trường là:

Bộ phận có vai trò giúp tế bào thực hiện trao đổi chất với môi trường là:
A. Màng sinh chất
B. Chất tế bào
C. Màng sinh chất, nhân
D. Màng sinh chất, tế bào và nhân

Hướng dẫn

Màng sinh chất có vai trò: Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất với môi trường.
Đáp án cần chọn là: A