Tháng Mười 22, 2021

Màng sinh chất có chức năng:

Màng sinh chất có chức năng:
A. Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất
B. Thực hiện các hoạt động sống của tế bào
C. Điều khiển mọi họat động sống của tế bào
D. Tổng hợp và vận chuyển các chất.

Hướng dẫn

Màng sinh chất có chức năng: Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất
Đáp án cần chọn là: A