Tháng Ba 24, 2023

Khi nói về chức năng của tế bào, ý nào sau đây đúng:

Khi nói về chức năng của tế bào, ý nào sau đây đúng:
A. Tế bào có chức năng thực hiện trao đổi chất giữa tế bảo với môi trường trong cơ thể.
B. Ti thể có chức năng liên hệ giữa các bào quan.
C. Nhân điều khiển mọi hoạt động cùa tể bào.
D. Câu A và C đúng.

Hướng dẫn

Ý đúng là:
– Tế bào có chức năng thực hiện trao đổi chất giữa tế bảo với môi trường trong cơ thể.
– Nhân điều khiển mọi hoạt động cùa tể bào.
Đáp án cần chọn là: D