Tháng Mười 17, 2021

Thực chất của quá trình trao đổi chất diễn ra ở.

Thực chất của quá trình trao đổi chất diễn ra ở.
A. Hệ cơ quan
B. Cơ quan
C. Cơ thể
D. Tế bào

Hướng dẫn

Thực chất của quá trình trao đổi chất diễn ra ở tế bào.
Đáp án cần chọn là: D