Tháng Mười 26, 2021

Cơ thể người được phân chia thành mấy phần?

Cơ thể người được phân chia thành mấy phần? Đó là những phần nào?
A. 3 phần : đầu, thân và chân
B. 2 phần : đầu và thân
C. 3 phần : đầu, thân và các chi
D. 3 phần : đầu, cổ và thân

Hướng dẫn

Cơ thể người được phân chia thành 3 phần : đầu, thân và các chi
Đáp án cần chọn là: C