Tháng Mười 22, 2021

Trong quá trình trao đổi chất ở tế bào, khí cacbônic sẽ theo mạch máu tới bộ phận nào để thải ra ngoài?

Trong quá trình trao đổi chất ở tế bào, khí cacbônic sẽ theo mạch máu tới bộ phận nào để thải ra
ngoài?
A. Phổi
B. Dạ dày
C. Thận
D. Gan

Hướng dẫn

Khí cacbônic sẽ theo mạch máu tới phổi để thải ra ngoài.
Đáp án cần chọn là: A