Tháng Mười 25, 2021

Nguyên liệu đầu vào của hệ tiêu hoá bao gồm những gì ?

Nguyên liệu đầu vào của hệ tiêu hoá bao gồm những gì ?
A. Thức ăn, nước, muối khoáng
B. Ôxi, thức ăn, muối khoáng
C. Vitamin, muối khoáng, nước
D. Nước, thức ăn, ôxi, muối khoáng

Hướng dẫn

Nguyên liệu đầu vào của hệ tiêu hoá bao gồm: thức ăn, nước, muối khoáng.
Đáp án cần chọn là: A