Tháng Mười 22, 2021

Quá trình trao đổi chất theo 2 cấp độ không thể hiện rõ ở hệ cơ quan nào dưới đây ?

Quá trình trao đổi chất theo 2 cấp độ không thể hiện rõ ở hệ cơ quan nào dưới đây ?
A. Hệ hô hấp
B. Hệ tiêu hoá
C. Hệ bài tiết
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Quá trình trao đổi chất theo 2 cấp độ không thể hiện rõ ở hệ bài tiết
Đáp án cần chọn là: C